Feedback

მოგვწერეთ

სახელი:
ფოსტა:
ტექსტი:
დამცავი კოდი:

როგორ რეგულირდება მედია

გამოხატვის თავისუფლება, როგორც ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების გარანტია, დაცულია ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ მიღებული საერთაშორისო და ეროვნული სამართლებრივი აქტებით. მათ შორისაა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ...

პოლიტიკური გავლენის და სამაუწყებლო პოლიტიკის რეგულირება მაუწყებლებში

პოლიტიკა მედიის საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. მოქალაქეების უფლება მიიღონ ინფორმაცია პოლიტიკური პროცესების შესახებ უზრუნველყოფილია საქართველოს შიდა და საერთაშორისო კანონმდებლობით. კერძოდ, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 59-ე მუხლის ...

Youtube-ს შეზღუდვის შესახებ

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოხატვის თავისუფლების შესახებ 2015 წლის 01 დეკემბერს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო. საქმე Cengiz and Others v. Turkey პოპულარული ვებ გვერდის YouTube-ს ხელმისაწვდომობის შეზღუდვას შეეხება. ევროსასამართლომ მიიჩნია, რომ ...

რა სხვაობაა ინფორმაციის წყაროს დაცვის პროფესიულ და საკანონმდებლო გარანტიებს შორის?

ინფორმაციის წყაროების დაცვის გარანტიები გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობის და მედიის თავისუფლების ხარისხის ერთგვარ მარკერად მიიჩნევა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. მსგავსი ბერკეტები ორ ძირითად კატეგორიად შეიძლება დაიყოს: ერთ შემთხვევაში, ეს არის ...

მედია და ინტერესთა კონფლიქტი

ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებისას ინტერესთა კონფლიქტი ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოვლინდეს. ეს არის რაიმე ტიპის რისკი შესრულებული სამუშაოს ნეიტრალურობის მიმართ. ამიტომაც არსებობს სპეციალური წესები ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენისა და ...

რატომ ვერ დაარღვევს კერძო მაუწყებლის ჟურნალისტი უდანაშაულობის პრეზუმფციას?

საქართველოს კონსტიტუციაში გაწერილი ძირითადი უფლებების უმთავრესი ფუნქცია სახელმწიფოს შებოჭვაა. სახელმწიფოსგან განსხვავებით, კერძო პირთა (შეგნებულად განიხილება მხოლოდ კერძო მაუწყებლის შემთხვევა) შორის ურთიერთობა კონკრეტული კანონების (და არა პირდაპირ ...

გზა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობამდე

დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დაწესებული სამი ძირითადი საკონკურსო ეტაპის წარმატებულად გადალახვის შემდეგაა შესაძლებელი. მეურვის კანდიდატურის შერჩევა ღია კონკურსით ხდება და სამეურვეო საბჭოში ...

კომერციული სამაუწყებლო რეკლამის განმარტება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი კომერციული რეკლამის მოქმედების ფარგლებს განსაზღვრავს, რომლის დაკონკრეტებაც სწორედ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში გვხვდება. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი განმარტავს კომერციული სამაუწყებლო ...

კომერციული სამაუწყებლო რეკლამის დაუშვებელი სახეები საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 63-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, რეკლამასთან დაკავშირებით გამოიყენება „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესები, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. დასახელებული მუხლის მე-2 პუნქტით კი ...

რეკლამის შესახებ კანონი

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი სოციალური რეკლამის დეფინიციასა და მოქმედების ფარგლებს განსაზღვრავს. დეფინიცია უცვლელად, ხოლო, მოქმედების ფარგლები გარკვეული თავისებურების გათვალისწინებით წესრიგდება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში. ...

ცილისწამება

ცილისწამების საკითხი საქართველოს კანონმდებლობაში „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონშია მოწესრიგებული. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, ცილისწამება სისხლის სამართლის კოდექსში გაუქმდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2004 წლიდან საქართველოში ის ...

სტრასბურგის სასამართლო: ჰრიკო სლოვაკეთის წინააღმდეგ

საქმე:  49418/99 ფაქტობრივი გარემოებები: 1994-1995 წლებში სლოვაკეთში მიმდინარეობდა სასამართლო დავა კულტურის მინისტრ დუშან სლობოდნიკსა (რომელიც შემდგომ პარლამენტის წევრი გახდა) და სლოვაკ პოეტსა და პუბლიცისტს ლუბომირ ფელდეკს შორის. პუბლიცისტი მინისტრს ფაშისტურ ...