Feedback

მოგვწერეთ

სახელი:
ფოსტა:
ტექსტი:
დამცავი კოდი:

მკითხველის გვერდი

თუ გსურთ, მედიის შესახებ თქვენი სტატიებისა და პუბლიკაციების "მედიაჩეკერზე" გამოქვეყნება, მასალები გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: info@mediachecker.ge გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ "მკითხველის ხმა".


პუბლიკაციები გამოქვეყნდება რედაქტირების გარეშე. იმისთვის, რომ თქვენი სტატია ან ბლოგი "მედიაჩეკერზე" გამოქვეყნდეს, ის უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას;
ბ) ტექსტი უნდა ეხებოდეს მედიის ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებს;
ბ) ტექსტი არ უნდა შეიცავდეს უხამსობას, დისკრედიტაციას, პირის შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციას,
დ) პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში მასალა არ გამოქვეყნდება, ან წაიშლება საიტიდან.


"მედიაჩეკერი" იტოვებს უფლებას, შეხედულებისამებრ, არ გამოქვეყნოს ტექსტი.
კონკურსი " ბავშვები მედიაში" - ელენე ტუშურის პოსტი

ბოლო პერიოდში, ჟურნალისტური  ეთიკის ქარტიის მიერ ჩატარებული მედიამონიტორინგიდან იკვეთება, რომ მედია ბავშთა საკითხების გაშუქებისას თავად ბავშვს იშვიათად იყენებს წყაროდ, იშვიათად ეკითხება აზრს საკითხებზე, რომელიც მას ეხება. გარდა ამისა, მედია ბავშვთა საკითხებზე მუშაობისას თითქმის ერთსა და იმავე თემებს აშუქებს.


ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ჩაატარა კონკურსი „ბავშვები მედიაში“, რომლის ფარგლებშიც, ბავშვებმა მოამზადეს ბლოგ პოსტები იმ საკითხებზე, რომელიც მათ აწუხებთ და რომელსაც მედია, როგორც წესი, არ აშუქებს.


„მკითხველის გვერდში“ ქვეყნდება გამარჯვებული პოსტები, რომლებიც ბავშვის პერსპექტივიდან დაგანახებთ იმ საკითხებს, რომლითაც მედია იშვიათად ინტერესდება.


ელენე ტუშური - რატომ არ იხედებიან საცდელი თაგვები სარკეში?!


korespondenti: me.

respondenti: ganaTlebis sistemis saceli Tagvi-me.

_ vidre gamoxvidodiT, sarkeSi ratom ar CaixedeT?

_ sakmaod datvirTuli grafiki maqvs, ver getyviT, ratom ar Cavixede, an iqneb Cavixede kidevac da, ar maxsovs?!

_ ki magram, riT xarT ase datvirTuli?

_ ra Tqma unda, skola; skolis Semdeg Jurnalistika, fizika, biologia, maTematika... saqme Tavze sayrelad maqvs. visurvebdi, skolas xuT saaTze naklebs vuTmobde.

_ ratom fiqrobT ase?

_ meTerTmete klasSi var, damamTavrebeli klasia. wesiT, yvelaferi, rac bolo or wels unda Cavabaro, gasuli aTi wlis ganmavlobaSi unda meswavla, Tumca, me da Cemi Tanatolebis umetesoba yvelafers bolo or welSi da metic _ gamocdebamde ramdenime TviT adre vswavlobT.

_ risi Tqma gindaT, rom Tqveni Taoba zarmacia?!

_ SedarebiT koreqtulad vityodi: Cveni Taoba zarmacia ganaTlebis sistemis gaumarTaobis gamo. Tavi sacdeli Tagvi mgonia – pirveli klasidan dRemde yvela eqsperimenti Cvenze Catarda, ar arsebobs saxelmZRvanelos SerCevis principi, sistema, romelsac kvaldakval unda mivyolodiT. magaliTad, inglisuri daviwyeT A1 donidan, erT welSi B2 doneze avRmoCndiT, mere A2-ze davrundiT, magram bolo wels aRmoCnda, rom inglisurSi araferi vicodiT. metsac getyviT: maTematikas mecxre klasSi erTi avtoris wigniT vswavlobdi, meaTe klasSi sxva avtoris wigni Semoitanes, amitom aRmoCnda, rom meaTe klasSi araferi miswavlia, mecxre klasis masala gavimeore. paradoqsia, xom?

_ albaT, rogorc bevrs, meTormete klasic uazrod dakargul drod migaCniaT?

_ saqarTveloSi asea. Tumca, didi mniSvneloba aqvs maTTvis, vinc ucxoeTSi apirebs swavlis gagrZelebas, radgan Tu Tormeti weli ar gaqvs daxuruli, ucxoeTSi damatebiT erTi weli giwevs swavla. es damatebiT xarjebTan aris dakavSirebuli. aq ki ra xdeba: meTormete klasSi yvelaferi naswavli gaqvs da, amavdroulad, araferi ici! skolaSi `arebis~ gamo dadixar, kargav dros, romlis gamoyenebac ufro racionalurad SegiZlia. aq ganaTlebis miReba rTulia, aranairi motivacia, saswavlo garemo. fiqroben inovaciebze, ra Semoitanon axali da ar fiqroben, rom is, rac gvaqvs, Zirfesvianad Sesacvlelia.

 _ gasagebia. axla namdvilad vxvdebi, ratom ar CaixedeT sarkeSi.

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.